Vedtekter

Her er Ekeberg-joggens vedtekter.

Ekeberg-joggen ble stiftet 13. januar 1989.

1.    Formål
E-joggens formål er å skape interesse for jogging, gi et tilbud til jog-
gere og trimmere, og å utvikle et godt sosialt fellesskap.

2.    Medlemmer
Medlemmer er alle som har betalt kontingenten. Kontingenten
fastsettes på årsmøtet for det påfølgende kalenderåret.

3.    Årsmøte
Årsmøtet er E-joggens høyeste myndighet og avholdes før 1. april.
Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap og valg, samt even-
tuelle innkomne forslag og andre saker som styret har satt på dags-
ordenen. Årsmøtet kan kun behandle saker som står på dagsorde-
nen.

4    Styreform
E-joggen ledes av et styre på tre medlemmer og to varamedlemmer
som velges av årsmøtet. Leder velges separat for ett år av gangen.
De øvrige styremedlemmene velges for to år. Halve styret er på valg
hvert år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
Revisor velges for ett år av gangen. Valgkomité på to medlemmer
velges for ett år av gangen. Gruppelederne fungerer som binde-
ledd mellom styret og medlemmene.

5.    Vedtektsendringer
Vedtektene kan kun endres av årsmøtet.

6.    Oppløsning av E-joggen
Beslutning om oppløsning kan kun treffes på årsmøtet. Det kreves
at minst 0% av medlemmene er tilstede, og 3/4 flertall blant de
fremmøtte. Oppløsende årsmøte treffer samtidig beslutning om
anvendelse av eventuelle tiloversblevne midler.

Siste endring er foretatt på årsmøtet  i 2016.